නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close