අභිධර්මයචෛතසික ��������������� ������������������ ��������������� 1

��������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close