අභිධර්මයචෛතසික ��������������� ������������������ ���������������

��������������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close