අභිධර්මයචෛතසික ��������������� ��������������������� 5

��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close