ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������������������� ������������������

��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close