ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������������������������������ ���������������������

������������������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close