ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������ ,���������, ��������� ������������������

������������ ,���������, ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close