ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ��������������� ������������������ ���������

��������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close