ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������ ��������������� ���������������������

������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close