ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������������������ ��������� ������������������ ���������������

������������������ ��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close