ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������������������������� ������ ������������������������ ������ ��������� ���������...

��������������������������� ������ ������������������������ ������ ��������� ���������... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close