භාවනාවමෙත් සිත ������������ ��������������������������������� ������ ������������������

������������ ��������������������������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close