නිවන් මගහේතු පල ������������ ������ ������������ ��������������� 13

������������ ������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close