භාවනාවමෙත් සිත ��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������ ������������������ ���������

��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close