ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් පාපකර්මයන්ට වීපාක දිම

පාපකර්මයන්ට වීපාක දිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close