ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකභූතයන් ������������������������������������ ������������������ ��������������������� 1

������������������������������������ ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close