දාන කථා හරයක් නැති බව වැට හීම

හරයක් නැති බව වැට හීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා