භාවනාවමෙත් සිත ������ ��������������������� 1

������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close