භාවනාවමෙත් සිත ������ ���������������������

������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close