භාවනාවමෙත් සිත ������������������ ��������������� ������ ������������������������ ������������������������

������������������ ��������������� ������ ������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close