භාවනාවමෙත් සිත ��������� ������������������������ ������������ ���������������

��������� ������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close