භාවනාවමෙත් සිත ������������������������ ������ ������������ ���������������������

������������������������ ������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close