භාවනාවමෙත් සිත ��������� ������������ ������ ��������� ������ ������������������

��������� ������������ ������ ��������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close