භාවනාවමෙත් සිත ��������������������������������� ��������������� ���������������

��������������������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close