විනය ��������������������������������������������� 46

��������������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close