භාවනාවමෙත් සිත ��������������������������������� ������������������������ ��������� ���������������

��������������������������������� ������������������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close