අභිධර්මයධාතු ��������� ��������� ������������ 4

��������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close