පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������ ��������� ���������������

������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close