පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ��������������� ���������

������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close