පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������������� ��������� ....

��������������� ��������� .... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close