පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������������� ��������� .... 6

��������������� ��������� .... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close