පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ��������������������� 23 1

������������������������������ ��������������������� 23 යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close