පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ������������������ ������������ ��������� ������������������ ��������������������������� 1

������������������������ ������������������ ������������ ��������� ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close