පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������ ���������������������, ������������ ������������������������������ 1

������������ ���������������������, ������������ ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close