නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������� ��������������� 14

��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close