නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������������� ��������������� 2

������������������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close