අභිධර්මයධාතු ��������������� ��������������������� 1

��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close