පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ��������������� 7

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close