පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������� ������������ ��������������� 1

��������� ��������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close