පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ��������������� 2

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close