පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ������������������ ������������������

��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close