පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ��������� ������������������ ���������������

��������� ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close