ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්මපංචකාමයෙන් ඇලලීම ��������������� ������������ 2

��������������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close