ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්මපංචකාමයෙන් ඇලලීම ��������������������� ��������������������� 1

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close