ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්මපංචකාමයෙන් ඇලලීම ��������������������������� ��������������������������� 4

��������������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close