අභිධර්මයධාතු ��������� ��������������� 1

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close