අභිධර්මයධාතු ������������������������ ��������� ��������������� 4

������������������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close