ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������������������ ��������������������������� ���������������������

������������������������ ��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close