ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ��������� ��������������������� ���������������������������������

��������� ��������������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close