දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������ ������ ��������� ������������������

������������ ������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close