ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������ ������������ ������������������������

������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close