ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������ ��������������� ������������

������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close