නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ���������

������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close