නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ��������� 160

������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close